Regulamin imprez

Poniższy Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniach kulturalnych, zwanych dalej Imprezami, organizowanymi przez Left Hand Sounds Maciej Mińczykowski, Czysta 22B, Kiekrz, 62-090 Rokietnica, NIP: 7772757149, REGON: 366421152, zwanym dalej Organizatorem.

 1. Informacja ogólna

  • Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny z wymogami Ustawy z dn. 22.08.1997r. „O bezpieczeństwie imprez masowych” /Dz. U. 106/97 poz. 680/ oraz Ustawy z dn. 09.05.2007 r. „ O zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. 99/2007 poz. 663/.
  • Sprzęt obsługujący imprezę, będący w gestii Organizatora, jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i bezpieczne jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
  • Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników oraz użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, przestrzegania przepisów prawa karnego i prawa ds. Wykroczeń.
  • Do wstępu na teren Imprezy upoważnia bilet wstępu, zakupiony w autoryzowanych miejscach sprzedaży lub akredytacja wydana przez Organizatora. O ile regulamin terenu Imprezy nie stanowi inaczej, bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na Imprezę. W przypadku gdy dozwolone jest czasowe opuszczanie terenu Imprezy, uczestnik ma obowiązek nosić w widocznym miejscu identyfikator wydawany przy wejściu (pieczątka, opaska) i za każdym razem podczas powrotu na teren okazywać identyfikator służbom porządkowym.
   Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym.
 2. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy

  • Do przebywania na terenie Imprezy uprawnione są osoby:
   • posiadające ważny bilet wstępu
   • małoletnie w wieku 12-16 lat pod opieką prawnego opiekuna, posiadającego bilet wstępu
   • posiadające zaproszenie lub akredytację wydaną przez Organizatora.
  • Na terenie Imprezy znajdują się służby porządkowe dbające o porządek i bezpieczeństwo oraz uprawnione do:
   • kontroli uprawnień uczestników do udziału w Imprezie,
   • kontroli bagaży i odzieży uczestników pod kątem przedmiotów zabronionych na terenie Imprezy (pkt 3.)
   • legitymowania uczestników,
   • utrzymania porządku i bezpieczeństwa poprzez wydawanie poleceń porządkowych lub, w przypadku łamania Regulaminu Imprezy lub regulaminu terenu, na którym odbywa się Impreza, wezwania osób łamiących Regulamin do opuszczenia terenu Imprezy,
   • ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie i przekazania w ręce Policji
  • Na teren Imprezy zabrania się wnoszenia poniższych przedmiotów:
   • broni
   • alkoholu i innych napojów oraz środków spożywczych, o ile regulamin terenu Imprezy nie stanowi inaczej
   • niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi
   • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
   • środków odurzających i substancji psychotropowych
   • środków trujących i promieniotwórczych
   • płynów łatwopalnych.
  • Dodatkowo wprowadza się zakaz:
   • wprowadzania zwierząt na teren imprezy
   • niszczenia mienia i infrastruktury terenu Imprezy
   • przebywania osobom nieupoważnionym w miejscach nie przeznaczonych dla publiczności.
  • Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.
  • Osoby przebywające na terenie imprezy mogą być narażone na uszkodzenie słuchu ze względu na znaczne natężenie dźwięku. Ponadto podczas imprezy uczestnicy znajdować się mogą w strefie działania silnego oświetlenia, w tym działania świateł stroboskopowych. Uczestnicy imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję.
  • Kupując bilet uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w ramach wolności artystycznej wypowiedzi może dojść w trakcie imprezy do wyrażania poglądów lub treści kontrowersyjnych, wulgarnych, oburzających, obraźliwych, szokujących czy budzących niepokój. Poprzez uczestnictwo w imprezie uczestnik wyraża zgodę na prezentowanie tego typu poglądów lub treści w jego obecności
  • Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników koncertu, o których mowa w pkt. 3, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.
  • W przypadkach wymienionych w punkcie 8. regulaminu Organizator zobowiązany jest do zwrotu Uczestnikowi pełnej ceny niewykorzystanego przez niego biletu, o ile niewykorzystanie biletu nie jest zawinione przez Uczestnika w szczególności poprzez niezastosowanie się do regulaminu imprezy lub terenu, na którym Impreza się odbywa.
  • Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie www.lefthandsounds.org.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozp. MSW i A z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zamieszczone odpowiednio w Dz. U. nr 80 poz.. 536.