1. Administratorem danych osobowych klientów jest Maciej Mińczykowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Left Hand Sounds Maciej Mińczykowski, Czysta 22B, Kiekrz, 62-090 Rokietnica, NIP: 7772757149, REGON: 366421152, adres poczty elektronicznej: info@lefthandsounds.org, zwana dalej Left Hand Sounds.
  2. W odniesieniu do sprzedaży biletów przez firmę Left Hand Sounds przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Przetwarzanie danych na tych zasadach jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
  3. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne organizowane lub współorganizowane przez firmę Left Hand Sounds. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe uniemożliwi realizację zamówienia. Za zgodą klienta, dane mogą być przetwarzane także do celów marketingowych.
  4. Klient, decydując się na zakup biletów na stronie www.lefthandsounds.org lub złożenie zamówienia, podaje dane osobowe niezbędne do jego realizacji.
  5. W odniesieniu do sprzedaży biletów dane osobowe klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy sprzedaży oraz, po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych, tylko gdy klient wyraził dobrowolnie taką zgodę i tylko do momentu wycofania przez klienta zgody na takie przetwarzanie.
  6. Dane osobowe zgromadzone przez firmę Left Hand Sounds mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  7. Dane osobowe klientów nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  8. Każdemu klientowi, którego dane osobowe zostały zgromadzone przez Left Hand Sounds, przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem tych danych:

– prawo dostępu do własnych danych, w tym uzyskania kopii danych,

– prawo żądania poprawienia własnych danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,

– prawo do usunięcia własnych danych z bazy administratora,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

– prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Ponadto, na wniosek klientów udzielamy informacji, czy przetwarzamy ich dane osobowe oraz udzielimy do nich dostępu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez klientów zgody, zgodę tę można w każdej chwili wycofać.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: info@lefthandsounds.org.